ارسال داستان
رد کردن پیوندها

احیای تالاب صالحیه جهت بهره‌برداری پایدار با استفاده از دانش بومی

معرفی پروژه


پروژه « احیای تالاب صالحیه جهت بهره‌برداری پایدار با استفاده از دانش بومی»

 توسط یک گروه محلی به نام حامیان تالاب صالحیه اجرایی شده و از طریق برنامه کمک‌های کوچک(SGP) حمایت می‌شود. برخی از مهمترین اهداف ما آموزش اهمیت تالاب به دانش آموزان مدارس روستاهای پیرامون تالاب صالحیه، ارتقا زیر ساخت‌های بهره برداری پایدار از تالاب در زمینه گردشگری، برگزاری نشست های مشارکتی شناسایی راهکارهای حل تعارضات موجود در تالاب  و درنهایت هدف اصلی این پروژه توسعه‌ی مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری پایدار از تالاب است.

دهیاری روستای صالحیه و برخی از ارگان‌های محلی و دولتی در محدود تالاب و روستاهای پیرامونی نیز در انجام این پروژه با گروه حامیان تالاب، همکاری دارند.

SGP چيست؟

برنامه کمک های کوچک (SGP) به عنوان بخشی از تسهيلات محيط زيست جهانی (GEF) در دفتر برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) اجرا می شود. حفظ محیط زیست همراه با مردم و اشتغال زایی مبتنی بر توان محیطی از ارکان اصلی این برنامه است. زمینه چنین اقدامات عملی، سازمان دهی و ایجاد تشکل ها، دسترسی به منابع طبیعی و بهره مندی از اطلاعات و دانش می باشد تا شرایط بهبود اجتماعی و اقتصادی و مدیریت بلند مدت و مناسب ایجاد گردد.

این برنامه با کمک جوامع محلی و سازمان های غیردولتی در پی آن است تا راه حل های محلی موثر شناسنایی و ارائه شود، راه حل هایی که با حفظ محیط زیست در سطح محلی به حفظ محیط زیست جهانی می انجامد.