ارسال داستان
رد کردن پیوندها

بهار سال 97 آمدیم تالاب صالحیه

وقتی تو بهار سال 97 آمدیم تالاب و با امید صحبت کردیم سرتاسر تالاب بهشت بود. حالا تو بهمن ماه تمام تالاب بخاطر ورود فاضلاب حال خوبی نداره.

آمدیم به امید یک جلد مجله بدهیم و از او و دوست دیگری تشکر کنیم اما دریغ از تالاب زیبای ما

قدمی زدیم و رفتیم. فقط دیدار با دوستان خاطره خوبی بود.

پیام بگذارید